Mo ta cong viec cua ke toan tong hop

K? toán t?ng h?p là gì? K? toán t?ng h?p là ngành th?c hi?n quá trình thu th?p, x? lý các d? li?u và cung c?p thông tin v? tài s?n, ngu?n hình thành và s? v?n ??ng c?a tài s?n trong các doanh nghi?p. Công vi?c này bao g?m các quá trình t?ng h?p s? sách, ch?ng t?, ki?m soát và ch?u trách nhi?m v?i t?t c? các ho?t ??ng

read more

Ky nang phong van cho ung vien chua co kinh nghiem

Nhi?u b?n ?ng viên lo l?ng vì b?n thân ch?a có kinh nghi?m li?u r?ng c? h?i xin vi?c có d? dàng h?n. ??ng quá lo l?ng quá nhé, bài vi?t d??i ?ây s? chia s? kinh nghi?m cho các ?ng viên ch?a có kinh nghi?m t? tin có th? v??t qua ! Ch?ng t? k? n?ng c?ng chuyên nghi?p K? n?ng c?ng chính là k? n?ng nói lên con ng??i b?n. Nh?ng gì

read more

A/B Testing la gi?

A/B Testing là gì? Và cách tri?n khai A/B testing nh? th? nào? Khi xây d?ng landing page, vi?t email content marketingA/B Test ?óng vai trò gì? Cùng tìm hi?u thông tin qua bài vi?t d??i ?ây. A/B Testing là gì? A/B Testing là k? thu?t chia ??i t??ng c?n ki?m tra thành hai phiên b?n A và B, ?? ??a ra ???c phiên b?n mà ng??

read more

DISC la gi? Cach doc bieu do DISC

DISC là gì? DISC là m?t công c? xác ??nh tính cách c?a ng??i ??i di?n t?i m?t th?i ?i?m nh?t ??nh thông qua quan sát hành vi c?a h?. Theo lý thuy?t này, tính cách c?a m?i ng??i trong s? chúng ta ??u n?m trong 4 khuôn m?u hành vi c?a 4 nhóm: D (Dominance - S? th?ng tr?), I (Influence - S? ?nh h??ng), S (Steadiness - S? kiên ??n

read more